Xã hội
Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong mặt trận giáo dục và đào tạo
Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong mặt trận giáo dục và đào tạo
Những năm qua, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Đà Lạt luôn nỗ lực, phát huy tinh thần của người chiến sĩ trên mặt trận giáo dục và đào tạo; qua đó, góp phần vào nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho thế hệ trẻ cũng như đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường. 
Xem thêm