Tiền nợ thuế tiếp tục giảm

Cập nhật lúc 04:56, Thứ Hai, 17/05/2021 (GMT+7)
Từ những giải pháp quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thu hồi nợ và cưỡng chế thuế, 4 tháng đầu 2021, số tiền thuế nợ do cơ quan thuế Lâm Đồng quản lý tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ.
 
Cụ thể, tổng số tiền thuế nợ do ngành Thuế quản lý ước đến thời điểm hiện tại (không bao gồm tiền thuế đã nộp ngân sách đang chờ điều chỉnh, nợ đang xử lý, đang khiếu nại và tiền thuế được khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp) là 447,5 tỷ đồng, giảm 674 tỷ đồng (-60%) so cùng kỳ năm 2020, giảm 63,7 tỷ đồng (-12%) so thời điểm 31/12/2020. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu đến 90 ngày và trên 90 ngày là 236,3 tỷ đồng, chiếm 53% tổng số tiền thuế nợ, giảm 68% so cùng kỳ năm 2020.
 
Trong quý I/2021 đã thu hồi tiền thuế nợ là 205,2 tỷ đồng, gồm: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 200,6 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 4,6 tỷ đồng. Trong đó thu được 115 tỷ đồng, đạt 39% số tiền thuế nợ có khả năng thu năm 2020 chuyển sang.
 
Cùng thời gian trên, cơ quan thuế đã xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/NQ-QH14 của Quốc hội, theo đó đã ban hành 11 quyết định khoanh nợ tiền thuế với số tiền thuế được khoanh nợ là 12,2 tỷ đồng; UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 14 người nộp thuế thuộc đối tượng được xóa nợ với số tiền là 113 triệu đồng.
 
DIỄM THƯƠNG
,