Thúc đẩy việc liên kết, hợp tác giữa người sản xuất và doanh nghiệp

05:12, 09/12/2020

Thời gian qua, Lâm Đồng đặc biệt quan tâm thúc đẩy việc liên kết, hợp tác giữa người sản xuất và doanh nghiệp; giữa các hộ nông dân, nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường, ổn định giá cả nông sản, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của nông sản trên thị trường. 

Thời gian qua, Lâm Đồng đặc biệt quan tâm thúc đẩy việc liên kết, hợp tác giữa người sản xuất và doanh nghiệp; giữa các hộ nông dân, nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường, ổn định giá cả nông sản, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của nông sản trên thị trường. 
 
Nhiều chương trình, chính sách được triển khai hỗ trợ, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác trong sản xuất và thực hiện các dịch vụ cho các hộ nông dân. 
 
Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh đã có 4 liên hiệp hợp tác xã; 419 hợp tác xã, tăng 50 hợp tác xã so với năm 2019, với tổng số 62.000 thành viên, tổng vốn hoạt động 670 tỷ đồng. Toàn tỉnh còn có 374 tổ hợp tác, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi; 942 trang trại, trong đó có 225 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
 
NGUYỄN NGHĨA