Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
04:05 | 06/12/2022
Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) "về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước",...
.